Sponsor Link


Üye Girişi
E-mail Adresi
Şifre
Şifremi unuttum
Üyelik Başvurusu
Serbest Piyasa
 
Linkler
Ekonomi
Günün Uyuşturucu Kaçakçılığı Haberleri
Günün Vurgun konulu haberleri
icra ihale ilanları
Kaçakçılık
Kamu İhale Yasaklıları Sorgulama
Konkordato
Mali Denetim
Mali Suç
Mali Sıkıntı
Sahtecilik
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ünvan Sorgulama
Sektör Raporları (İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.)
T.C Resmi Gazete
TC Kimlik Sorgulama
Ticaret Sicil Gazetesi İnceleme
Türkiye'deki Firmaları Ünvandan Sorgulama
Vurgun
İcra İflas ve Şirket haberleri
İflas
İnternet Vergi Dairesi
İstanbul Tİcaret Odası Firma Sorgulama
 
 
 
 Ã‡ALIŞMA HAYATI
ÇALIŞMA HAYATIİŞYERİ DEVRİ NEDİR? SONUÇLARI NELERDİR?

Ulaş ÇAM

Avukat-Arabulucu

ulascam Cwgmail.com

Ülkemizde özellikle taşeron sisteminin yaygın olduğu kamu ve özel sektör işyerlerinde çok yaygın bir şekilde işyeri devri gerçekleşmektedir. İşçi, farkında bile olmadan ihaleyi alan taşeronlarda çalışmasına kesintisiz olarak devam etmekte; işyerinden ayrıldığında birden çok işverende çalışmasının olduğunu görebilmektedir. Oysa işçi, yapılan işyeri devirlerinin bir sonucu olarak farklı işverenlerde çalışmış görünmektedir.

Peki nedir bu işyeri devri? 4857 sayılı İş Kanunun 6. Maddesinde yer alan düzenlemeye göre:

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçlan ile birlikte devralana geçer.

Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.

Devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz.

Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih haklan veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih haklan saklıdır.

Yukandaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz.

1 Somut olarak taşeron uygulamasından gidersek, ihaleyi kaybeden taşerondaki bütün iş sözleşmeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın devralan işverene geçecektir. Buna daha önceki işveren tarafından işçiye verilen disiplin cezalan, görevlerini aksatmaması yönünde yapılan uyanlar ve devamsızlık tutanaklan da dahildir.

2Devralan işveren, hizmet süresinin esas alındığı haklar bakımından, işçinin önceki taşeronlarda geçen hizmet süresini dikkate almak durumundadır. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin sürelerinde, işçinin ilk taşeronda işe başladığı süreler dikkate alınmak zorundadır.

3. Devreden taşeron döneminde gerçekleşen fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil çalışmaları karşılığı doğan alacakları ile ikramiye, prim gibi ödemeler ile ücret alacaklarından devreden ve devralan birlikte sorumludur. Devreden için elbette iki yıl süre ile ve kendi döneminde doğan alacaklar ile sınırlı olarak. Yani 2 yıl sonra devreden işverene açılan davanın zamanaşımı kapsamında olduğu gözetilmelidir.

4. tki yıl sınırlaması sadece kıdem tazminatı alacağında bulunmamaktadır. Yani işçi üzerinden iki yıl geçmiş olsa da devreden işverenden, o işyerinde çalıştığı dönem ve ücretle ile sınırlı olmak kaydıyla kıdem tazminatı talep edebilecektir. Devralan ise zaten tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatından sorumludur. Ancak devralan işveren ödemiş olduğu kıdem tazminatını, kendisinden önceki taşeronlara, dönemleriyle sınırlı olarak rücu edebilme hakkına da sahiptir.

5. İşyeri devri hem işverene hem de işçiye iş sözleşmesini feshetme hakkı vermemekledir. Bunun dışında, işçi ve işverene kanunla tanınmış haklı fesih durumlarının ortaya çıkması halinde, tarafların haklı nedenle fesih saklıdır.

ö.îşyeri devri eğer bir iflas neticesine dayanan tasfiye sonucu gerçekleşmiş ise durum işyeri devri olarak değerlendirilmemekte ve tasfiye sonucunda işyerini devralan açısından yukarında belirtilen hükümler uygulanmamaktadır.

7.Son olarak şunu da söyleyelim ki, taşeron olan devreden ve devrelan işveren açısından sorumluluklar bu şekilde olsa da. söz konusu taşeronlardan hizmet alım sözleşmesi yapan asıl işverenler ise tüm işçilik alacaklarından sorumludur.
Tarihi: 01/01/2018 00:00:00   

Sponsor Bağlantı
Anket
Dergimizi okuyor musunuz?
Evet
Hayır
  
Köşe Yazıları
Gamze Kanar
Ohal Kapsamında Değerlendirilen Yeni Çek Yasası il
TURGAY DUMAN
HIZ VE KAYGI
Tüm Köşe Yazıları
Kimler Online
Bugün 160 kişi ve toplam 261,412 farklı kişi ziyaret etti.